ภริยานายกรัฐมนตรีนำคณะคู่สมรสเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการขยะ” ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง