นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางถึงกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562