นายจ่อ ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางถึงกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายจ่อ ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562