Digital Thailand

ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ (Digital Park Thailand) แลนด์มาร์คแห่งใหม่นำไปสู่ความก้าวไกลและยั่งยืนของอุตสาหกรรมดิจิทัลอาเซียน

ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ มีเป้าหมายหลักในการเป็นศูนย์กลางของการค้า การลงทุนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ เช่น แอพพลิเคชั่น ศูนย์บริการจัดเก็บข้อมูล ดาต้าเซ็นเตอร์และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะ ซึ่งจะกลายเป็นศูนย์ธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงกับ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ไปสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลยุคใหม่

โครงการ ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภา ทำให้มีระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย แถมยังมีพื้นที่มากถึง 719 ไร่ในการพัฒนาต่อไปในอนาคต