การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562