สำนักเลขาธิการอาเซียนได้จัดทำ “บัญชีรายชื่อโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพของอาเซียน”