30
ตุลาคม
2562

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

30
ตุลาคม
2562

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

393

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์ดังกล่าวจะตั้งอยู่ที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งอยู่ด้วย

ศูนย์ดังกล่าวจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ที่ประเทศไทย โดยจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคผ่านการศึกษาและวิจัย การเสริมสร้างขีดความสามารถประเทศสมาชิกอาเซียน และการส่งเสริมการหารือและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมภายในอาเซียนและกับภาคีภายนอกของอาเซียน ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ และถือเป็นมรดกของการลงทุนของไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของอาเซียน