02
พฤศจิกายน
2562

เลขาธิการอาเซียนประกาศบัญชีรายชื่อโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพของอาเซียน

02
พฤศจิกายน
2562

เลขาธิการอาเซียนประกาศบัญชีรายชื่อโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพของอาเซียน

236

เลขาธิการอาเซียนประกาศบัญชีรายชื่อโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพของอาเซียน

(Initial Rolling Priority Pipeline of Potential ASEAN Infrastructure Projects)

 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้ประกาศบัญชีรายชื่อโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพของอาเซียน (Initial Rolling Priority Pipeline of Potential ASEAN Infrastructure Projects) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 24 (24th ASEAN Coordinating Council) ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยนาย Simon Birmingham รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนของออสเตรเลีย ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

การจัดทำบัญชีรายชื่อโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพของอาเซียนเป็นโครงการภายใต้ข้อริเริ่มที่ 1 ของยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนของแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนค.ศ. 2025 (Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 – MPAC 2025) เพื่อช่วยประเทศสมาชิกอาเซียน คัดกรองโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ รวมถึงจัดทำแหล่งทุนที่เหมาะสม (bankable projects) เพื่อดึงดูดให้ประเทศคู่เจรจาหรือสถาบันการเงินพิจารณามาร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว

คณะกรรมการประสานงานอาซียนว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค (ASEAN Connectivity Coordinating Committee – ACCC) ได้มอบหมายให้ธนาคารโลกเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวโดยการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียและธนาคารโลก ซึ่งได้รวบรวมข้อเสนอโครงการจากประเทศสมาชิกอาเซียน และคัดกรองเพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อโครงการ

ธนาคารโลกได้คัดกรอง 19 โครงการ ซึ่งสามารถเพิ่มเติมหรือตัดออกจากบัญชีได้ ประกอบด้วยโครงการด้านการขนส่ง พลังงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการในไทย 3 โครงการ คือ ศูนย์ดิจิทัลอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่-สะเดา และรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หนองคาย

*****************************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

เลขาธิการอาเซียนประกาศบัญชีรายชื่อโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพของอาเซียน