18
มกราคม
2562

แถลงข่าวของประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม ค.ศ. 2019

18
มกราคม
2562

แถลงข่าวของประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม ค.ศ. 2019

2,040


 

แถลงข่าวของประธาน
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม ค.ศ. 2019

(คำแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการ)

 

1.    ผมเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม ค.ศ. 2019 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้นับเป็นการรวมตัวครั้งแรกของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยซึ่งมีแนวคิดหลัก คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

2.    เราหารือเรื่องประเด็นที่อาเซียนให้ความสำคัญในปีนี้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อพัฒนาการในภูมิภาคและระหว่างประเทศ เราหารือเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างประชาคมอาเซียนในขั้นต่อไป การเสริมสร้าง ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอกและประชาคมระหว่างประเทศ และการส่งเสริมสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง เราย้ำความสำคัญของการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนปฏิบัติการต่าง ๆ รวมไปถึงความตกลงอาเซียนที่มีผลบังคับใช้เพื่อรักษาพลวัต ในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมองไปสู่อนาคต โดยที่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกยังคงเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน เราจึงเชื่อว่าอาเซียนไม่เพียงแต่จำเป็นต้องรักษาความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียน แต่จำเป็นต้องเพิ่มคุณค่าทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนพัฒนาการที่สำคัญต่าง ๆ ในภูมิภาค

3.    เราย้ำความมุ่งมั่นร่วมกันเพื่อรักษาและส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในภูมิภาค รวมทั้งแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งรวมถึงการเคารพกระบวนการทางกฎหมายและการทูตอย่างเต็มที่ โดยไม่ใช้กำลังหรือขู่ว่าจะใช้กำลัง ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับเป็นหลักสากล ซึ่งรวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (อันคลอส)

4.    โดยคำนึงถึงการพึ่งพาประชาคมระหว่างประเทศของอาเซียน กอปรกับข้อเท็จจริงว่าอาเซียนมีมูลค่าการค้ากับประเทศภายนอกภูมิภาคสูงกว่าร้อยละ 70 เราจึงเห็นพ้องจะส่งเสริมความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกอาเซียน ซึ่งรวมถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-รัสเซีย ซึ่งเพิ่งจัดตั้งขึ้นและตกลงในหลักการที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยขึ้นอยู่กับรายละเอียดและกรอบระยะเวลาที่จะหารือกันต่อไป เรายังเน้นย้ำความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง เพื่อที่จะสามารถรับมือกับความท้าทายต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.    เรายินดีที่จะมีการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต้ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 30 ปีของการเป็นประเทศคู่เจรจาระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสของเรา เริ่มเตรียมการเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผลลัพธ์ด้านสารัตถะเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นี้

6.    เรายืนยันการมีผลบังคับใช้ ความเกี่ยวข้องและความสำคัญของภาคีของสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (แท็ค) ในบริบทของภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน แท็คจะยังคงเป็นแนวทางหลักในการควบคุมการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในภูมิภาคและเป็นรากฐานในการรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขและเสถียรภาพของภูมิภาค ดังนั้น เราจะยึดมั่นที่จะส่งเสริมวัตถุประสงค์และหลักการของแท็คสืบต่อไป และเราเห็นชอบต่อคำขอเข้าร่วมเป็นภาคีแท็คของสาธารณรัฐเปรู ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหลักการของแท็ค

7.    ผมบรรยายสรุปแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอาเซียนเกี่ยวกับประเด็นสำคัญและข้อริเริ่ม ต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดหลักของไทยในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้หารือและสนับสนุนแนวคิดหลักในการเป็นประธานของไทย และย้ำว่าอาเซียนควรให้ความสำคัญต่อนโยบาย ที่ส่งเสริมความยั่งยืนและเน้นแก้ไขประเด็นคั่งค้างที่เป็นอุปสรรคต่อการรวมตัวของอาเซียน และเห็นว่าความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นยุทธศาสตร์สำคัญลำดับต้นของอาเซียนและเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมความยั่งยืนในภูมิภาค ในขณะเดียวกัน อาเซียนจำเป็นต้องมองไปสู่อนาคตและเตรียมความพร้อมสาหรับอนาคตโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ขณะเดียวกัน ต้องสร้างภูมิคุ้มกันต่อเทคโนโลยีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ในการนี้ เรายินดีที่เลขาธิการอาเซียนเผยแพร่รายงานผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ซึ่งทำการศึกษาโดยกลไกด้านเศรษฐกิจของอาเซียน และหวังว่าการจัดทำรายงานของสำนักเลขาธิการอาเซียนในการประเมินความพร้อมและผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 จะตั้งอยู่บนมุมมองที่มีความครบถ้วนและคำนึงถึงมิติด้านการเมืองและความมั่นคง และมิติทางด้านวัฒนธรรม ตลอดจนมิติที่มีความคาบเกี่ยวกันระหว่างเสาด้วย พร้อมกันนี้ที่ประชุมรับทราบว่าสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (อีเรีย) ได้เผยแพร่เอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ.2040

8.    เราย้ำความสำคัญของการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคและยืนยันความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างการประสานงาน และเร่งรัดความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน ในอาเซียน (เอ็มแพ็ค) ค.ศ.2025 เราเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของการจัดทำกลยุทธ์ความเชื่อมโยงในระดับอนุภูมิภาคและส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอื่น ๆ โดยเชื่อมโยงความเชื่อมโยงต่าง ๆ ดังนั้น เราจึงสนับสนุนความพยายามส่งเสริมการสร้างความเกื้อกูลระหว่างเอ็มแพ็ค ค.ศ.2025กับยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงอื่น ๆ ในภูมิภาคเพื่อให้เกิดอาเซียนที่ไร้รอยต่อ เรายังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในภูมิภาคผ่านการรวบรวมทรัพยากรและความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาภาคีภายนอก และองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ

9.    เรายินดีต่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนงานข้อริเริ่มในการรวมตัวของอาเซียน (ไอเอไอ) ฉบับที่ 3 (ค.ศ.2016 – 2020) ในการสนับสนุนประเทศซีแอลเอ็มวีเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยรวมของอาเซียนและลดช่องว่างด้านการพัฒนาภายในอาเซียน เรารับทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องรวบรวมทรัพยากรที่จาเป็นจากประเทศคู่เจรจาของอาเซียน องค์การระหว่างประเทศ และภาคเอกชนต่อไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าวได้ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

10.    เราตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดทำแนวทางที่ครอบคลุมในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ที่เป็นผลจากความเชื่อมโยงและการรวมตัวในภูมิภาคที่มากขึ้น ในการนี้ เราจะร่วมมือกันเสริมสร้างความร่วมมือ ในการบริหารจัดการชายแดนเพื่อรักษาความปลอดภัยในภูมิภาค พร้อมกับอำนวยความสะดวกทางการค้า และการเดินทางของผู้คนข้ามพรมแดน

11.    เราเห็นชอบที่จะให้การสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (อาเซียนซิงเกิลวินโดว์) ภายในปีนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการค้าข้ามแดน เรายังเห็นพ้องที่จะให้การสนับสนุนในระดับการเมืองต่อความพยายามให้การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็พ) ซึ่งจะมีส่วนในการสร้างผลประโยชน์ให้กับภูมิภาค และสนับสนุนความพยายามในขณะนี้ที่จะหาข้อสรุปสำหรับอาร์เซ็พให้มีความทันสมัยครอบคลุม มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เรายืนยันความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนบรรยากาศการค้าระหว่างประเทศที่เปิดกว้าง มีประโยชน์ร่วมกัน เคารพกฎกติกา และมีความครอบคลุมผ่านการจัดทำอาร์เซ็พ

12.    เราตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญของอาเซียนในการตอบโต้และวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านไซเบอร์ต่าง ๆ เพื่อสร้างพื้นที่ทางไซเบอร์ที่มีความปลอดภัย มั่นคง และเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค เราจึงยินดีต่อการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (เอเจซีซีบีซี) ที่กรุงเทพฯ และยินดีต่อการเปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อาเซียน-สิงคโปร์ และมุ่งหวังที่จะเห็นการดำเนินการของศูนย์ดังกล่าวมีส่วนช่วยให้อาเซียนบรรลุเป้าประสงค์ข้างต้น เราเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาการประสานงานในเรื่องนโยบายและการสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ในอาเซียน

13.    เราเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ.2025 กับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ของสหประชาชาติ เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความยั่งยืน ในการนี้ เรายินดีที่จะมีการประชุมระดมสมองระดับสูงว่าด้วยการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2019ที่กรุงเทพฯ ตลอดจนการเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (เอซีเอสดีเอสดี) ภายในปีนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการจัดทำโครงการที่มีความเป็นรูปธรรมกับภาคีต่าง ๆ เรารับทราบกำหนดการจัดประชุมต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมมิติด้านความยั่งยืนในภูมิภาคที่ประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลในเดือนมีนาคม และการประชุมระดับสูงด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (ไอยูยู ฟิชชิ่ง) ในเดือนเมษายน

14.    เราได้พิจารณาและเห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมและงบประมาณของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ไอชาร์) ประจาปี ค.ศ.2019

15.    เราเห็นพ้องในการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างและขยายการสนับสนุนประชาคมอาเซียนของประชาชนในระดับรากหญ้าในแต่ละประเทศสมาชิก ในการนี้ เราเชื่อว่าเครือข่ายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกจะช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและการส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสหารือเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว เราหวังจะเห็นการมอบรางวัลอาเซียนไพร์ซครั้งต่อไปในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ประเทศไทย และเรายินดีต่อการกำหนดให้ปี ค.ศ.2019 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนในระดับโลกและเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน

๑๖.    เรารับฟังการบรรยายสรุปของเมียนมาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่และมีการหารืออย่างสร้างสรรค์ในประเด็นดังกล่าว เราเห็นพ้องถึงความสำคัญของบทบาทอาเซียนในเรื่องดังกล่าว โดยสืบเนื่องจากการหารือของพวกเราก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 33 เรายินดีที่ที่ประชุมประสานงานด้านยุทธศาสตร์ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งจัดขึ้นในช่วงการเยือนเมียนมาของเลขาธิการอาเซียนระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม ค.ศ.2018 ได้ให้ความเห็นชอบขอบเขตการดำเนินงานของคณะประเมินความต้องการเบื้องต้น และเรายินดีต่อบทบาทการเป็นผู้อำนวยความสะดวกของเลขาธิการอาเซียน ในการส่งเสริมให้มีการประสานงานใกล้ชิดระหว่างคณะประเมินความต้องการในอาเซียน เราให้ความเห็นชอบในการส่งคณะประเมิน ความต้องการของอาฮาเซ็นเตอร์ไปยังเมียนมา เพื่อสนับสนุนรัฐบาลเมียนมาในกระบวนการส่งกลับผู้ผลัดถิ่นและหวังว่ากระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยเร็ว เรายังเห็นพ้องที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือและความช่วยเหลือโดยความสมัครใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีต่อเมียนมาในการแก้ไขสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยธรรมและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

17.    เราแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามของเมียนมาในการแก้ไขปัญหาด้านมนุษยธรรมและพร้อมสนับสนุนความมุ่งมั่นของเมียนมาในการรับรองความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับทุกชุมชนในรัฐยะไข่อย่างเต็มความสามารถเท่าที่จะสามารถทำได้ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้ผู้พลัดถิ่นที่สมัครใจเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย และมีศักดิ์ศรี เราหวังที่จะเห็นการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเมียนมา และรัฐบาลบังกลาเทศอย่างครบถ้วน และหวังว่าสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) จะช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการส่งกลับผู้พลัดถิ่นสู่รัฐยะไข่ เราเน้นย้ำความจำเป็นต้องหาแนวทางที่ครอบคลุมและยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของความขัดแย้ง และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อีกครั้ง เราสนับสนุนให้เมียนมาปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่เหลือของรายงานคณะกรรมาธิการที่ปรึกษารัฐยะไข่อย่างต่อเนื่อง เราหวังว่าคณะกรรมาธิการอิสระเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่ก่อตั้งโดยรัฐบาลเมียนมาจะสามารถดำเนินกระบวนการสืบหาข้อเท็จจริงในประเด็นที่มีการกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นอิสระและยุติธรรม เรายังคงยืนยันการสนับสนุนของอาเซียนที่มีต่อเมียนมาในการสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ หลักนิติธรรม ส่งเสริมความปรองดองและความสมานฉันท์ระหว่างชุมชมต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรมในรัฐยะไข่

18.   เรายืนยันการให้ความสำคัญกับการคงไว้และการสนับสนุนสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ ความปลอดภัย และเสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่านในทะเลจีนใต้ และรับทราบถึงประโยชน์ของการทำให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรือง เราให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่างๆ ในทะเลจีนใต้ (ดีโอซี) ปี ค.ศ.2002 อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ เรายินดีต่อพัฒนาการของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนอย่างต่อเนื่องและยินดีที่เห็นความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปสำหรับการเจรจาจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (ซีโอซี) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เรารับทราบว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนได้เห็นชอบให้มีร่างเอกสารสำหรับเจรจาฉบับเดียว และหวังว่าการทบทวนร่างการเจรจาฉบับเดียวฯ ครั้งที่หนึ่งจะเสร็จสิ้นภายใน ค.ศ. 2019 ตามที่ได้ประกาศในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 21 ที่สิงคโปร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2018 ในการนี้ เราเน้นย้ำความจำเป็นที่จะต้องรักษาบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเจรจาจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ และเรายินดีต่อการจัดทำแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริงในการลดความตึงเครียดและความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ความเข้าใจที่คาดเคลื่อน และการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาด เรายังได้เน้นย้ำความสำคัญในกระบวนการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และการจัดทำมาตรการเชิงป้องกันเพื่อเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจและความมั่นใจระหว่างรัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

19.    เราได้หารือในประเด็นทะเลจีนใต้และรับทราบข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับการถมทะเลและการดำเนินกิจกรรมบนพื้นที่ดังกล่าว เรายืนยันความจำเป็นในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน การยับยั้งชั่งใจในการดำเนินกิจกรรมและการหลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ ที่อาจทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นและแสวงหาการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี ตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้ง 1982 อันคลอส เราย้ำถึงความสำคัญของการไม่ใช้กำลังทางทหาร และการยับยั้งชั่งใจในดำเนินกิจกรรมโดยรัฐที่อ้างสิทธิ์และรัฐอื่น ๆ รวมทั้งตามที่ระบุไว้ในดีโอซีซึ่งสามารถทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้น และเพิ่มความตึงเครียดในทะเลจีนใต้

20.    เรายินต่อพัฒนาการเชิงบวกในคาบสมุทรเกาหลีในช่วงที่ผ่านมา และเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพอย่างถาวรในคาบสมุทรเกาหลีที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามปฏิญญาปันมุนจอม ปฏิญญาร่วมเปียงยาง และถ้อยแถลงร่วมระหว่างผู้นำสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ อย่างเต็มที่และรวดเร็ว เรายินดีต่อข้อริเริ่มและความพยายามของเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และจีนที่จะส่งเสริมการหารือกับเกาหลีเหนือ และยินดีต่อความมุ่งมั่นของเกาหลีเหนือในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ และการให้พันธสัญญาที่จะระงับการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธในอนาคต เราเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และรับทราบความพยายามของนานาประเทศที่จะนำมาซึ่งการขจัดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ ตรวจสอบได้ และไม่สามารถย้อนกลับมาใช้ได้อีกในคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพภายในภูมิภาค

21.    เราได้หารือถึงความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความพยายามในการต่อต้านการก่อการร้ายและความรุนแรงสุดโต่ง ในการนี้ เราสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีอีเออาร์ซีซีที) ซึ่งรวมถึงโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร การทำวิจัยร่วม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

22.    เรารับทราบถึงความก้าวหน้าของการหารือแนวทางร่วมกันของอาเซียนในประเด็นอินโด-แปซิฟิก ซึ่งส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเปิดกว้าง โปร่งใส ครอบคลุม เคารพกฎกติกา มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ความเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน เราเชื่อว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวจะนำไปสู่ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมสำหรับประชาชนในภูมิภาคและช่วยเกื้อกูลกรอบแนวทางความร่วมมือ ในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคที่มีอยู่แล้ว ในการนี้ เราหวังที่จะเห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาแนวทางดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การได้ข้อสรุปและรับรองโดยอาเซียน

        * * * * * * * * * * *

      ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

  1. แถลงข่าวของประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม ค.ศ. 2019  (คำแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการ)

 

 

Connect and Follow us at : 
 ASEAN2019TH                                           ASEAN2019TH

 ASEAN2019TH                                          ASEAN2019TH