03
พฤศจิกายน
2562

พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35

03
พฤศจิกายน
2562

พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35

330

พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด      การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้นำอาเซียนและ คู่สมรส ผู้นำประเทศคู่เจรจาและคู่สมรส เลขาธิการอาเซียน เลขาธิการสหประชาชาติ กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รัฐมนตรีประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา รวมทั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิด โดยเน้นว่าอาเซียนจำเป็นต้องเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคีนอกภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพ ตลอดจนกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีพลวัต และทำให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ โดยอาเซียนต้องปรับกระบวนทัศน์ในการเจริญเติบโตที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งของอาเซียนในปีนี้ได้ทำให้บรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมหลายประการ อาทิ การรับรองวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน (ASEAN Leaders’ Vision Statement on Partnership for Sustainability) และเอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือร่วมใจกัน เป็นผลให้สามารถเปิดศูนย์อาเซียน 7 แห่งเพื่อรองรับการพัฒนากระบวนการอาเซียนในมิติต่าง ๆ ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน การบรรเทาภัยพิบัติ การสูงวัยอย่างมีศักยภาพ และสวัสดิการสังคม ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้ทุกฝ่ายกระชับความร่วมมือระหว่างกันยิ่งขึ้น เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งอาเซียนที่จะสร้างภูมิภาคที่มีสันติภาพและความไพบูลย์ เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหน้า

ในช่วงพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอาเซียน ได้มอบรางวัลอาเซียน ประจำปี 2562 ให้แก่ Dr. Jemilah Mahmood จากมาเลเซีย ผู้ก่อตั้ง MERCY Malaysia ซึ่งเป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและความขัดแย้ง  นอกจากนี้ ในช่วงสุดท้ายของพิธีเปิด ได้มีการฉายวีดิทัศน์เพื่อเป็นการเปิดตัวศูนย์อาเซียน 3 แห่งอย่างเป็นทางการ ได้แก่ ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม และศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

*****************************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35