03
พฤศจิกายน
2562

การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับผู้แทนภาคประชาสังคมอาเซียน

03
พฤศจิกายน
2562

การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับผู้แทนภาคประชาสังคมอาเซียน

824

การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับผู้แทนภาคประชาสังคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับผู้แทนภาคประชาสังคมอาเซียนในรูปแบบการหารือแบบเปิด คณะผู้แทนภาคประชาสังคมนำโดยนางชลิดา ทาเจริญศักดิ์ และนางสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง ประธานร่วมของ ASEAN Civil Society Conferences and ASEAN People’s Forum การประชุมดังกล่าวเป็นโอกาสให้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้รับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ผู้แทนภาคประชาสังคมได้หารือถึงเป้าหมายร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมและรัฐบาลในการ ตระหนักถึงประชาคมอาเซียนที่รุ่งเรืองและยั่งยืน และส่งผลประโยชน์ถึงประชาชนแห่งอาเซียนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง การประชุมดังกล่าวยังเป็นเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม โดยสามารถสะท้อนความเห็นและความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งเยาวชน ผู้หญิง และผู้พิการ รวมทั้งประเด็นหลักในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแหล่งพลังงานทางเลือก ถึงผู้กำหนดนโยบายในภาครัฐได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยกล่าวว่า ภาคประชาสังคมสามารถสนับสนุนภาครัฐในการติดตามตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ และสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนให้รัฐบาลทราบ ที่ประชุมรับทราบการกล่าวถ้อยแถลงของผู้แทนภาคประชาสังคมและได้หารือถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนความเห็นด้วยเจตจำนงแห่งความร่วมมือ ซึ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วน (partnership)

การประชุมดังกล่าวเป็นครั้งที่สองที่อาเซียนได้พบหารือกับผู้แทนภาคประชาสังคม โดยครั้งแรกเป็นการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนกับผู้แทนภาคประชาสังคมอาเซียนในรูปแบบการหารือแบบเปิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่กรุงเทพฯ การประชุมทั้งสองครั้งแสดงถึงการที่ไทยในฐานะประธานอาเซียน   ให้ความสำคัญกับกระบวนการที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พัฒนาอาเซียนตามแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

*****************************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับผู้แทนภาคประชาสังคมอาเซียน