18
พฤษภาคม
2562

การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20– 23 มิถุนายน 2562

18
พฤษภาคม
2562

การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20– 23 มิถุนายน 2562

4,839

ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพฯ นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชน ดังนี้

1. สื่อมวลชนโปรดลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.asean2019.go.th (ภายใต้หัวข้อ Registration > Media) เท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่การประชุมฯ โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ (1) ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 2×2 นิ้ว) 1 ใบ (2) ไฟล์สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับสื่อต่างประเทศ) หรือไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับสื่อไทย) (3) ไฟล์หนังสือมอบหมายจากสำนักข่าวต้นสังกัด และ (4) รายการอุปกรณ์สื่อ (หากมี) โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

2. โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชนผ่านเว็บไซต์ www.asean2019.go.th

3. หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 22021, 22022
โทรสาร 0 2643 5102
อีเมล [email protected]