04
พฤศจิกายน
2562

ผู้นำอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันในวาระพิเศษกับกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

04
พฤศจิกายน
2562

ผู้นำอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันในวาระพิเศษกับกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

271

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้นำอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันในวาระพิเศษกับกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และสนับสนุนความพยายามของทุกฝ่ายที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยใช้ประโยชน์จากกลไกที่มีอยู่ อาทิ ข้อริเริ่มความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ACSDSD)