02
พฤศจิกายน
2562

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับผู้แทนภาคประชาสังคมอาเซียน

02
พฤศจิกายน
2562

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับผู้แทนภาคประชาสังคมอาเซียน

280

 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับผู้แทนภาคประชาสังคมอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเป็นการพบหารือระหว่างอาเซียนกับภาคประชาสังคมเป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้