29
เมษายน
2562

อธิบดีกรมอาเซียนบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ให้แก่ องคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน ภายใต้ภาคผนวก 2 ของกฎบัตรอาเซียน

29
เมษายน
2562

อธิบดีกรมอาเซียนบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ให้แก่ องคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน ภายใต้ภาคผนวก 2 ของกฎบัตรอาเซียน

1,375

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ดร. สุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของไทย ได้เข้าร่วมการประชุม 3rd Forum of Entities Associated with ASEAN ที่สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมอาเซียนและรองเลขาธิการอาเซียนของสามเสาประชาคมอาเซียน ได้แก่ ดร. Hoang Anh Tuan รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ดร. Aladdin D. Rillo รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ นาย Kung Phoak รองเลขาธิการอาเซียน ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์อาเซียนกับประเด็นสำคัญของสามเสาประชาคมอาเซียน โดยอธิบดีกรมอาเซียนได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” รวมถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและข้อริเริ่มในช่วงสี่เดือนแรกของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างองคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียนกับองค์กรเฉพาะสาขาระดับรัฐมนตรีของทั้งสามเสาประชาคมอาเซียนและสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อส่งเสริมประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันขององคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน ภายใต้ภาคผนวก 2 ของกฎบัตรอาเซียน โดยมีผู้แทนจากกว่า 50 องคภาวะ ผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน และผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในฐานะประธานอาเซียน รวมถึงคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน เข้าร่วมด้วย