03
พฤศจิกายน
2562

แถลงข่าวของประธาน การเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กรุงเทพฯ นนทบุรี

03
พฤศจิกายน
2562

แถลงข่าวของประธาน การเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กรุงเทพฯ นนทบุรี

267

แถลงข่าวของประธาน
การเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กรุงเทพฯ นนทบุรี

 

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 วันนี้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue – ACSDSD) ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ โดยศูนย์ดังกล่าวเป็นการสานต่อที่สาคัญของวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้รับการรับรองโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อเดือนมิถุนายน 2562

โดยที่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญของอาเซียน ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีบทบาทในการช่วยกระตุ้นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค และการเสริมสร้างความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนา ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “ข้อริเริ่มความเกื้อกูลฯ” (Complementarities Initiative)

ศูนย์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ โดยจะเป็นเวทีระดับภูมิภาคในการศึกษาและวิจัย เสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนส่งเสริม การหารือและความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก ผ่านการดำเนินโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนย์ฯ จะตั้งอยู่และทำงานร่วมกับศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Centre for Research on Sustainable Leadership) ที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่กรุงเทพฯ รวมทั้งจะร่วมมือและ สร้างเครือข่ายกับศูนย์และสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งในอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย

*****************************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

แถลงข่าวของประธาน การเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน