03
พฤศจิกายน
2562

แถลงข่าวของประธาน การเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กรุงเทพฯ นนทบุรี

03
พฤศจิกายน
2562

แถลงข่าวของประธาน การเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กรุงเทพฯ นนทบุรี

272

 

แถลงข่าวของประธาน

การเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กรุงเทพฯ นนทบุรี

 

ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในวันนี้ ผู้นำอาเซียนร่วมกันเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุ ที่มีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI)

อาเซียนตระหนักดีถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและ ความจำเป็นอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับผู้สูงอายุในภูมิภาค

ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุฯ มีพันธกิจในการทำหน้าที่เป็นศูนย์ความรู้ด้านผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและ นวัตกรรม สนับสนุนนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ และแนวทางด้านผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถและดำเนินการวิจัยและพัฒนาที่สนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ตลอดจนช่วยสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือในด้านนี้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนต่างๆ ทั้งในภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุฯ จะตั้งอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

การจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุฯ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการลงทุนเพื่ออนาคตของอาเซียนที่จะสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียนที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมองสู่อนาคต และเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์ที่สนับสนุนแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 คือ ‘ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน’

 

*****************************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

แถลงข่าวของประธาน การเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม