01
พฤศจิกายน
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

01
พฤศจิกายน
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

274

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งประเด็นที่จะมีการหารือในการประชุมกับประเทศคู่เจรจา เช่น การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 และการหารือระหว่างอาเซียน-สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับนโยบายไซเบอร์ (ASEAN-US Cyber Policy Dialogue) ครั้งต่อไป เป็นต้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเรื่องการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) ซึ่งจะมีพิธีลงนามในช่วงเย็นของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

ผู้เข้าร่วมการประชุมขอบคุณไทยที่มีบทบาทสร้างสรรค์ในการทำหน้าที่ประธานอาเซียน เวียดนามแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเตรียมการของเวียดนามสำหรับพิธีรับมอบตำแหน่งประธานอาเซียน และได้แจ้งกำหนดการเบื้องต้นของการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในปี 2563 ซึ่งเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดต่อไป

ในบ่ายวันเดียวกัน ได้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสรุปความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ทั้งนี้ RCEP เป็นความตกลง    เขตการค้าเสรีระหว่างสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ กับอีก 6 ประเทศนอกภูมิกาคที่มีความตกลงเขตการค้าเสรีกับอาเซียน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย และนีวซีแลนด์ โดยทั้ง 16 ประเทศมีประชากรรวมกันกว่าครึ่งหนึ่งของโลก และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมกว่าหนึ่งในสามของโลก รวมทั้งมีปริมาณการส่งออกรวม ร้อยละ 25 ของโลก

 

*****************************************

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่  ⇓

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35