29
กรกฎาคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

29
กรกฎาคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

766

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ซึ่งเป็นการประชุมก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (AMM) ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (PMC) ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562  ที่กรุงเทพฯ

การประชุมของเจ้าหน้าที่อาวุโสดังกล่าว เป็นการหารือเพื่อเตรียมการสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน รวมทั้งการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการเมืองและความมั่งคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit) ตลอดจนการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งรวมถึงการหารือเกี่ยวกับ ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาในสาขาต่าง ๆ อาทิ การจัดการภัยพิบัติ การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล การแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสื่อมวลชน และพลังงาน รวมทั้งได้มีการหารือเกี่ยวกับมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก ตลอดจนความคืบหน้าในการส่งเสริมการเชื่อมโยงความเชื่อมโยง (connecting the connectivities) และความสอดคล้องระหว่างแผนงานการพัฒนาต่าง ๆ ของภูมิภาค (complementarities)

การประชุม AMM/PMC เป็นการประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของการเป็นประธานอาเซียนของไทย ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2562 และมักจัดในช่วงกลางระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนประจำปีสองครั้ง ที่ประธานอาเซียนต้องเป็นเจ้าภาพ การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสแรก ที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะได้ประชุมร่วมกับประเทศคู่เจรจาหลังการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่กรุงเทพฯ และเป็นโอกาสในการเตรียมการและสรุปเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้แทนจากมากกว่า 30 ประเทศ และหนึ่งองค์กรระหว่างประเทศ จะเข้าร่วมการประชุม AMM/PMC ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศคู่เจรจา 10 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน สหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ รัสเซีย และสหรัฐฯ รวมทั้ง 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ บังกลาเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี มองโกเลีย ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศนอร์เวย์ เปรู สวิตเซอร์แลนด์ และตุรกี ได้รับเชิญในฐานะแขกของประธาน โดยปัจจุบัน นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และตุรกี เป็นประเทศคู่เจรจาเฉพาะสาขาของอาเซียนด้วย

ในช่วงการประชุม AMM/PMC จะมีการจัดประชุมระดับสูงที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย เช่น การประชุมระดับรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative) ครั้งที่ 12 การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือแม่โขง-คงคา (Mekong-Ganga Cooperation) ครั้งที่ 10 การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic of Korea) ครั้งที่ 9 และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan) ครั้งที่ 12

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อต้อนรับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้วย

***********

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน