02
พฤศจิกายน
2562

งาน ASEAN Business and Investment Summit 2019 (ABIS 2019) ภายใต้หัวข้อ “Empowering ASEAN 4.0”

02
พฤศจิกายน
2562

งาน ASEAN Business and Investment Summit 2019 (ABIS 2019) ภายใต้หัวข้อ “Empowering ASEAN 4.0”

314

เมื่อวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ร่วมกันจัดงาน ASEAN Business and Investment Summit 2019 (ABIS 2019) ภายใต้หัวข้อ “Empowering ASEAN 4.0” เพื่อเป็นเวทีให้ภาครัฐและเอกชนในอาเซียนได้แสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนความเห็นใน 3 ประเด็น ได้แก่ การอำนวยความสะดวกให้เกิดการค้าที่เชื่อมโยงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน การเตรียมความพร้อมของอาเซียนให้เท่าทันการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และนโยบายของอาเซียนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คลังรูปภาพ : งาน ASEAN Business and Investment Summit 2019 (ABIS 2019) ภายใต้หัวข้อ “Empowering ASEAN 4.0”