03
พฤศจิกายน
2562

ความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับธนาคารโลก

03
พฤศจิกายน
2562

ความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับธนาคารโลก

285

ความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับธนาคารโลก

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ประเทศไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 24 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ นาย Ranjit Lamech ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก) ของธนาคารโลก และนาย Simon Birmingham รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนของออสเตรเลีย ได้รับเชิญเข้าร่วมด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ นาย Ranjit Lamech ได้นำเสนอผลการศึกษาวิจัยในหัวข้อ “Connecting the Connectivities : ASEAN and the Regions” ซึ่งอาเซียนขอให้ธนาคารโลกจัดทำ เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมความสอดรับกันระหว่างยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงของอาเซียนกับยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อาทิ Belt and Road Initiative ของจีน Quality Infrastructure ของญี่ปุ่น และ BUILD ACT ของสหรัฐอเมริกา

ในโอกาสเดียวกัน เลขาธิการอาเซียนได้ประกาศบัญชีรายชื่อโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพของอาเซียน (Initial Rolling Priority Pipeline of Potential ASEAN Infrastructure Projects) โดยการจัดทำบัญชีรายชื่อโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพของอาเซียนเป็นโครงการภายใต้ข้อริเริ่มที่ 1 ของยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนของแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนค.ศ. 2025 (Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 – MPAC 2025) เพื่อช่วยประเทศสมาชิกอาเซียนคัดกรองโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ รวมถึงจัดทำแหล่งทุนที่เหมาะสม (bankable projects) เพื่อดึงดูดให้ประเทศคู่เจรจาหรือสถาบันการเงินพิจารณามาร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว

ธนาคารโลกได้คัดกรอง 19 โครงการ ซึ่งสามารถเพิ่มเติมหรือตัดออกจากบัญชีได้ ประกอบด้วยโครงการด้านการขนส่ง พลังงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการในไทย 3 โครงการ คือ ศูนย์ดิจิทัลอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่-สะเดา และรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หนองคาย

*****************************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

ความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับธนาคารโลก