28
กุมภาพันธ์
2562

อาเซียนตอบรับคำขอของเปรู ในการเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

28
กุมภาพันธ์
2562

อาเซียนตอบรับคำขอของเปรู ในการเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1,477

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน ได้พบหารือกับนายเฟอร์นันโด กีโรส เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย โดยได้แจ้งมติของที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่รับคำขอเข้าเป็นอัครภาคี (High Contracting Party) สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia – TAC) ของเปรู

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมอาเซียนได้มอบสำเนาหนังสือจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งตอบรับคำขอเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญาฯ ของเปรูอย่างเป็นทางการ และเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปรูเข้าร่วมพิธีลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญาฯ ซึ่งทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือเรื่องวันและสถานที่ในการลงนามดังกล่าว

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมลงนามใน TAC เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2519 โดยเป็นเอกสารสำคัญกำหนดหลักการพื้นฐานในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับอัครภาคีอื่น ๆ ของสนธิสัญญาฯ ปัจจุบันสนธิสัญญาดังกล่าวมี 37 อัครภาคี ซึ่งรวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาของอาเซียนทั้งหมด