04
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 7

04
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 7

292

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 7 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้เน้นการกระชับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ และทบทวนความร่วมมือในมิติการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม อาทิ ความร่วมมือทางทะเล ความร่วมมือด้านไซเบอร์ และการส่งเสริมบทบาทของสตรีในภาคธุรกิจ

คลังรูปภาพ : การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 7