03
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 แบบเต็มคณะ

03
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 แบบเต็มคณะ

341

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 แบบเต็มคณะ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม    สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 แบบเต็มคณะ (Plenary) โดยมีผู้นำอาเซียนทุกประเทศและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม

ในคำกล่าวเปิดการประชุม นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงมุมมองของไทยในการพัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติ กล่าวคือ ในด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน จะต้องเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเชิงยุทธศาสตร์และรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมของภูมิภาค พร้อมทั้งร่วมมือกับภาคีนอกภูมิภาคบนพื้นฐานของเอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก ในด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ไทยสนับสนุนกลไกพหุภาคี เช่น ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ส่วนในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีการเปิดตัวศูนย์อาเซียน 3 แห่ง เพื่อเป็นแนวทางรับมือความท้าทายในระยะยาว ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทั้งหมด ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ

เลขาธิการอาเซียนเน้นความจำเป็นที่อาเซียนต้องเพิ่มความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาและภาคีนอกภูมิภาคเพื่อรับมือความไม่แน่นอนรูปแบบใหม่ ในด้านเศรษฐกิจ อาเซียนอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับเศรษฐกิจในอนาคตและการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ในด้านสังคมและวัฒนธรรม อาเซียนจะส่งเสริมความเกื้อกูลระหว่างข้อริเริ่มความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 (ASEAN Community Vision 2025) กับวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ (United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development) และยกระดับศักยภาพในการรับมือและจัดการภัยพิบัติ

ผู้นำได้หารือความร่วมมือภายใต้สามเสาของประชาคมอาเซียน ในเสาการเมืองและความมั่นคงที่ประชุมหารือเรื่องการนำมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิกไปปฏิบัติต่อไป การเพิ่มความเข้มแข็งให้กลไกที่อาเซียนมีบทบาทนำ และสถานการณ์ในภูมิภาค ในเสาเศรษฐกิจ ที่ประชุมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการทางเศรษฐกิจ ความตกลง RCEP การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการเชื่อมโยง ในเสาสังคมและวัฒนธรรม ที่ประชุมสนับสนุนความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการแก้ปัญหาหมอกควันในระดับภูมิภาค

*****************************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 แบบเต็มคณะ