02
พฤศจิกายน
2562

การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 24

02
พฤศจิกายน
2562

การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 24

229

การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 24

 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 24 (24th ASEAN Coordinating Council) เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมได้สรุประเบียบวาระและเอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมสุดยอดดังกล่าว รวมทั้งยินดีที่จะมีการเปิดตัวศูนย์อาเซียน 3 แห่งในช่วงพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม และศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินการจากมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 โดยเฉพาะแนวทางการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งไปสู่อนาคต และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เลขาธิการอาเซียนได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของไทยในฐานะประธานอาเซียนภายใต้หัวข้อ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งได้เน้นประเด็นการขจัดความยากจน การพัฒนาทุนมนุษย์ และความคืบหน้าในประเด็นที่สำคัญ เช่น ข้อริเริ่มความเกื้อกูล เครือข่ายอาเซียนในการต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน และการเสริมสร้างศักยภาพของสำนักเลขาธิการอาเซียนพร้อมทั้งกลไกการบริหารอาเซียน

ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าภายใต้วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025  มุมมองอาเซียนต่ออินโด- แปซิฟิก การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนภายในอาเซียนให้มีมากขึ้น และการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 (Master Plan on ASEAN Connectivity 2025) การส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน การแลกเปลี่ยนระดับเยาวชน การเติบโตแบบสีเขียวอย่างยั่งยืน และความร่วมมือกับหุ้นส่วนภายนอก

ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการส่งเสริมความเกื้อกูลระหว่างข้อริเริ่มความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 (ASEAN Community Vision 2025) และวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ (United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development) รวมทั้งผลการประชุมผู้นำระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่กรุงเทพฯ

 

*****************************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 24