02
พฤศจิกายน
2562

การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 24 (24th ASEAN Coordinating Council – ACC)

02
พฤศจิกายน
2562

การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 24 (24th ASEAN Coordinating Council – ACC)

277

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นประธานการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 24 (24th ASEAN Coordinating Council – ACC) เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 และหารือเรื่องการเสริมสร้างประสิทธิภาพสำนักเลขาธิการอาเซียน การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ ตลอดจนการเสริมสร้างทุนมนุษย์และความเชื่อมโยงในอาเซียนมากยิ่งขึ้น

คลังรูปภาพ :  การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 24 (24th ASEAN Coordinating Council – ACC)