03
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 22

03
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 22

252

การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 22

 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 22 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมรับทราบสถานะความร่วมมือระหว่างอาเซียน-จีน และหารือเกี่ยวกับทิศทางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียน-จีนและการบรรลุวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ค.ศ. 2030

ที่ประชุมได้แสดงความยินดีในโอกาสการฉลองครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีนี้  และได้แสดงความขอบคุณที่จีนสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาค นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการเจรจาจัดทำประมวลการปฏิบัติ (Code of Conduct) ในทะเลจีนใต้  โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และพัฒนาการในภูมิภาค รวมทั้งเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ทั้งสองฝ่ายได้เน้นการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี โดยยึดถือกฎเกณฑ์ทางการค้าเป็นพื้นฐานสำคัญ การเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคผ่านการสอดประสานแผนแม่บทเพื่อความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ปี ค.ศ. 2025 (Master Plan on ASEAN Connectivity (2025) และข้อริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt Road Initiative – BRI) นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนมากขึ้น โดยยินดีที่มีการเปิดโครงการทุนเยาวชนผู้นำอาเซียน – จีน ในปีนี้

ที่ประชุมได้ออกถ้อยแถลงประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 22 (Chairman’s Statement of the 10th ASEAN-China Summit) และรับรองถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนอาเซียน-จีน ถ้อยแถลงผู้นำอาเซียน-จีนว่าด้วยข้อริเริ่มความร่วมมือด้านเมืองอัจฉริยะ และถ้อยแถลงอาเซียน-จีนว่าด้วยการสอดประสานแผนแม่บทเพื่อความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 และข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้ปี ค.ศ. 2020  เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน-จีน

จีนได้รับสถานะคู่เจรจาของอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 29 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี 2539 และได้รับการยกระดับสถานะขึ้นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพ  และความมั่งคั่งในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 7 เมื่อปี 2546 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ต่อมาเมื่อปี 2561 อาเซียนและจีนได้ฉลองการครบรอบ 15 ปี ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน และได้รับรองวิสัยทัศน์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ปี ค.ศ. 2030 ด้วย ปัจจุบัน ฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนกับจีน

*****************************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 22