02
พฤศจิกายน
2562

การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 20

02
พฤศจิกายน
2562

การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 20

281

ข่าวสารนิเทศ 2

การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 20

 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 20 (20th ASEAN Political-Security Community Council Meeting) ซึ่งจัดขึ้นในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง  โดยที่ประชุมได้หารือความคืบหน้าในการขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ในมิติความมั่นคงอย่างยั่งยืน

เลขาธิการอาเซียนได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญขององค์กรเฉพาะสาขาและกลไกของการประชุมภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งความคืบหน้าและการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ. 2025 (APSC Blueprint 2025) เนื่องจากจะมีการทบทวนกึ่งวาระ (mid-term review) ของแผนงานดังกล่าวในปี 2563  ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 94 โดยแผนงานดังกล่าวถือว่ามีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เลขาธิการอาเซียนยังได้รายงานถึงผลการหารือในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ความคืบหน้าในความร่วมมือทางทะเล ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ความพยายามในการต่อต้านแนวคิดนิยมรุนแรง อาชญากรรมข้ามชาติ และการต่อต้านการค้ายาเสพติด

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศ อาทิ สถานการณ์ในรัฐยะไข่่ ทะเลจีนใต้ การครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งสหประชาชาติ และการที่อินโดนีเซียและเวียดนามกำลังจะเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติในปีหน้าซึ่งจะเป็นการยกระดับการเป็นตัวแทนของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ  ที่ประชุมยังได้หารือความร่วมมือด้านกลาโหมทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ได้แก่ การต่อต้านการก่อการร้าย และแนวคิดนิยมความรุนแรง การต่อต้านการค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การลดอาวุธนิวเคลียร์ และการเพิ่มศักยภาพผู้หญิงในสถานการณ์ความขัดแย้ง เช่น ผู้หญิงในฐานะผู้เจรจาและผู้ไกล่เกลี่ย เป็นต้น

 

*****************************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 20