02
พฤศจิกายน
2562

การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 20 (20th APSC Council Meeting)

02
พฤศจิกายน
2562

การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 20 (20th APSC Council Meeting)

311

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 20 (20th APSC Council Meeting) โดยที่ประชุมได้หารือความคืบหน้าในการขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยเฉพาะในมิติความมั่นคงอย่างยั่งยืน และติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน อาทิ สถานะการดำเนินงานขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Bodies) และกลไกการประชุมภายใต้เสาการเมืองและความมั่นคง รวมถึงความคืบหน้าของแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ. 2025 (APSC Blueprint 2025)

คลังรูปภาพ :   การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 20  (20th APSC Council Meeting)