03
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 10

03
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 10

352

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 10 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี เพื่อดำเนินการตามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ ปี ค.ศ. 2016-2020

คลังรูปภาพ : การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 10