02
พฤศจิกายน
2562

สำนักเลขาธิการอาเซียนได้จัดทำ “บัญชีรายชื่อโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพของอาเซียน”

02
พฤศจิกายน
2562

สำนักเลขาธิการอาเซียนได้จัดทำ “บัญชีรายชื่อโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพของอาเซียน”

933

สำนักเลขาธิการอาเซียนได้จัดทำ “บัญชีรายชื่อโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพของอาเซียน” ภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงในอาเซียนและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกและออสเตรเลีย มีทั้งหมด 19 โครงการ ซึ่งสามารถเพิ่มเติมหรือตัดออกได้ ประกอบด้วยโครงการด้านการขนส่ง พลังงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการในไทย 3 โครงการ คือ ศูนย์ดิจิทัลอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่-สะเดา และรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หนองคาย ทั้งนี้ นาย Simon Birmingham รัฐมนตรีการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนของออสเตรเลีย ได้เข้าร่วมพิธีประกาศบัญชีรายชื่อโครงการด้วย

คลังรูปภาพ :  สำนักเลขาธิการอาเซียนได้จัดทำ “บัญชีรายชื่อโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพของอาเซียน”