19
ตุลาคม
2561

การประกวดเรียงความหัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”

19
ตุลาคม
2561

การประกวดเรียงความหัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”

2,122

การประกวดเรียงความหัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”

1. หลักการและเหตุผล

สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย (ASEAN Association – Thailand) มีสถานะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในมิติต่าง ๆ เช่น การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมกระตุ้นให้ภาคประชาสังคมเกิดความสำนึกและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนเป็นตัวกลางในการประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานเอกชนและภาคประชาสังคม

ในปี 2562 ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ซึ่งจะรับผิดชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญ ๆ อาทิ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ เช่น การประชุมระดับรัฐมนตรี การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส การประชุมระดับคณะทำงานภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในการนี้ สมาคมอาเซียนฯจึงเห็นสมควรจัดการประกวดเรียงความในหัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี2562” โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยตระหนักถึงบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียน

2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่เยาวชนไทย

2.3 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

2.4 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

3. หัวข้อเรียงความ

ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562

4. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นตัวแทนของโรงเรียน โรงเรียนหนึ่งส่งผู้แทนได้ไม่เกิน 2  คน และส่งเรียงความได้ไม่เกิน 2 ผลงาน

4.2 ระดับอุดมศึกษา – กาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

5. รายละเอียดการส่งผลงาน

5.1 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเรียงความภาษาไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสละสลวยในการใช้ภาษา

5.2 ผู้ส่งผลงานในแต่ละระดับ มีสิทธิ์ส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น

5.3 ในกรณีที่พิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ ผู้สมัครต้องดำเนินการดังนี้

5.3.1 ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 20 ตัวหนา สำหรับหัวข้อ

5.3.2 ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 สำหรับเนื้อหาทั่วไป

5.3.3 ตั้งค่าระยะขอบของกระดาษ A4 ให้ด้านซ้ายมีระยะห่าง 2.54 เซนติเมตร ด้านขวามีระยะห่าง 2.54 เซนติเมตร ด้านบนมีระยะห่าง 2.54เซนติเมตร และด้านล่างมีระยะห่าง 2.54 เซนติเมตร

5.3.4 เนื้อหายาว 3 – 4 หน้ากระดาษ A4

5.3.5 พิมพ์ชื่อ – นามสกุล อายุ สถาบันการศึกษา คณะ ระดับชั้นหรือชั้นปี หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และ
อีเมล ในหน้าถัดไป แยกต่างหากจากเนื้อหา

5.4 ในกรณีที่เป็นลายมือ ผู้สมัครต้องดำเนินการดังนี้

5.4.1 เขียนตัวบรรจง ขนาดครึ่งบรรทัดด้วยปากกาหมึกสีดำ

5.4.2 ระยะขอบของกระดาษ A4 ให้ด้านซ้ายมีระยะห่าง 2.54 เซนติเมตร ด้านขวามีระยะห่าง 2.54 เซนติเมตร ด้านบนมีระยะห่าง 2.54 เซนติเมตร และด้านล่างมีระยะห่าง 2.54 เซนติเมตร

5.4.3 เนื้อหายาว 5 – 6 หน้ากระดาษ A4

5.4.4 เขียนชื่อ – นามสกุล อายุ สถาบันการศึกษา คณะ ระดับชั้นหรือชั้นปี หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และอีเมล์ ในหน้าถัดไป แยกต่างหากจากเนื้อหา

5.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้เขียน เขียนขึ้นเอง มิได้คัดลอกและ / หรือดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดจากผลงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ในทุกช่องทางก่อนวันประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ

5.6 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หรือเกิดข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด หากมีการตรวจสอบพบการละเมิดลิขสิทธิ์ภายหลังการประกาศผลการตัดสิน สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยจะเรียกคืนรางวัลทุกกรณี

5.7 สิทธิการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์เป็นของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

6. การส่งผลงาน

6.1 เอกสารที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งให้กับสมาคมอาเซียนฯ

6.1.1 ใบสมัคร (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.asean-thailand.org)

6.1.2 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

6.1.3 สำเนาบัตรประจาตัวนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

6.1.4 หนังสือรับรองจากโรงเรียนว่าเป็นผลงานของผู้แทนโรงเรียน (สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

6.1.5 ไฟล์ผลงานเป็น word และ pdf ในกรณีที่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

6.1.6 ต้นฉบับผลงาน 1 ชุดในกรณีที่เขียนด้วยลายมือ และประสงค์จะจัดส่งทางไปรษณีย์

6.2 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดส่งเอกสารตามข้อ 6.1 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทางช่องทางต่อไปนี้

6.2.1 ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดเรียงความ” มาที่สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 สมาคมอาเซียนฯ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

6.2.2 ส่งทางอีเมล์มาที่ [email protected] โดยระบุหัวข้อ “ประกวดเรียงความ” และส่งเป็นไฟล์ pdf ยกเว้นผู้เข้าประกวดที่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์จะต้องส่งไฟล์ผลงานเป็น word เพิ่มอีก 1 ไฟล์ เพื่อประโยชน์ในการจัดพิมพ์ลงในจดหมายข่าวของสมาคมอาเซียนฯ ในกรณีที่ได้รับรางวัล

7. การตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8. รางวัลการประกวด

8.1 ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

8.1.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท โล่และเกียรติบัตร

8.1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร

8.1.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร

8.1.4 รางวัลชมเชย (3 รางวัล) เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร

8.2 ประเภทระดับอุดมศึกษา

8.2.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท โล่ และเกียรติบัตร

8.2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท และเกียรติบัตร

8.2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท และเกียรติบัตร

8.2.4 รางวัลชมเชย (3 รางวัล) เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตรนอกจากนั้น ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการตีพิมพ์ในจดหมายข่าวของสมาคมอาเซียนฯ

9. การประกาศผล สมาคมอาเซียนฯ จะประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางช่องทางดังนี้

9.1 เว็บไซต์ของสมาคมอาเซียนฯ : www.asean-thailand.org

9.2 เฟซบุ๊กของสมาคมอาเซียนฯ : ASEAN Association-Thailand

9.3 เว็บไซต์ของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ : www.mfa.go.th/asean

10. ติดต่อสอบถาม

โทร 085-332-0396 ในวันและเวลาราชการ และทางอีเมล [email protected]