18
มีนาคม
2562

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม     เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 16 หวังสร้างให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา ด้านแร่ในประเทศสมาชิกอาเซียน

18
มีนาคม
2562

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม     เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 16 หวังสร้างให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา ด้านแร่ในประเทศสมาชิกอาเซียน

2,129

วันนี้ (18 มีนาคม 2562) นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 16 หรือ The 16th ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals (Working Groups) : 16th ASOMM WGs ว่าในปี 2562 นี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นการประชุมคณะทำงานด้านแร่ธาตุอาเซียนระดับอธิบดีหรือผู้แทนจากสมาชิกประเทศอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย โดยการประชุมดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในเชิงนโยบายในการพัฒนาด้านแร่ธาตุในประเทศสมาชิกอาเซียน

การประชุมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย

(1) คณะทำงานด้านการค้าและการลงทุนด้านแร่ หารือด้านการสร้างโอกาส การอำนวยความสะดวก และการสนับสนุนการลงทุนด้านแร่ทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน

(2) คณะทำงานด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านแร่ หารือด้านการฝึกอบรมบุคลากร การสนับสนุนความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านแร่และธรณีวิทยา และการพัฒนาและนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาด้านแร่

(3) คณะทำงานด้านการพัฒนาด้านแร่อย่างยั่งยืน หารือด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านแร่อย่างยั่งยืนในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างการพัฒนาด้านแร่อย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การฟื้นฟูพื้นที่หลังการทำเหมือง การร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา และการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสร้างความตระหนักรู้ และ

(4) คณะทำงานด้านฐานข้อมูลด้านแร่ หารือด้านการสนับสนุนงานฐานข้อมูลแร่ และการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน

“ผลสำเร็จจากการประชุมครั้งนี้ จะสร้างให้เกิดความร่วมมือกันในประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านแร่ธาตุอาเซียน ฉบับที่ 3 ระยะที่ 2 ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2564 และแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาด้านแร่ธาตุอย่างยั่งยืนและเพื่อการพัฒนาศักยภาพของภูมิภาคต่อไป” นายวิษณุ กล่าว

ทั้งนี้ การประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 16 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ 21 มีนาคม 2562 จัดให้มีการดูงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) หรือหมู่บ้าน CIV บ้านออนใต้ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมหมู่บ้าน CIV บ้านออนใต้ และเป็นประธานในพิธีปิดการประชุม