21
มีนาคม
2562

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นำคณะอาเซียนดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV)

21
มีนาคม
2562

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นำคณะอาเซียนดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV)

675

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 16 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ 21 มีนาคม 2562 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้จัดให้มีการดูงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) หรือหมู่บ้าน CIV บ้านออนใต้ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมหมู่บ้าน CIV บ้านออนใต้ และเป็นประธานในพิธีปิดการประชุม