การประชุม

การประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3

22 - 23 สิงหาคม 2019
Anantara Siam Hotel, Bangkok
Office of the Civil Service Commission (OCSC)

รายละเอียดการประชุม

การประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพื่อ -นำเสนอภารกิจของประเทศไทยในวาระการเป็นเจ้าภาพการประชุม ก.พ. อาเซียน ได้แก่ การจัดทำแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. 2564 – 2568 ให้แล้วเสร็จ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ก.พ. อาเซียนในระยะครึ่งแผนงาน และการติดตามโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ตามแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. 2559 – 2563