การประชุม

คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 20

28 - 31 มกราคม 2019
โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท ชั้น : - ห้อง : Siam Conference Centre จังหวัด ภูเก็ต

รายละเอียดการประชุม

คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ ๒๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนในการนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานภายใต้ร่างยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (draft ASEAN Strategic Plan on Environment) และพิจรณาแนวทางความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง