การประชุม

การประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 16 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

18 - 21 มีนาคม 2019
โรงแรมเดอะแคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ (The Kantary Hills Hotel, Chiang Mai Province)
Ministry of Industry

รายละเอียดการประชุม