การประชุม

การประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง “การขจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบในกระบวนการการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา” ระยะที่ 1

01 สิงหาคม 2019
Bangkok
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รายละเอียดการประชุม