การประชุม

Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation (STI) for Sustainable Development Goals (SDGs) Bridging Initiative: The 1st Multi- Stakeholder Strategic Consultancy Forum

12 ตุลาคม 2019
Bangkok, Thailand
Ministry of Science and Technology

รายละเอียดการประชุม

12 October – TBC