การประชุม

7th ASEAN Ministerial Meeting on Minerals

11 - 13 ธันวาคม 2019
Bangkok, Thailand

รายละเอียดการประชุม