การประชุม

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

08 - 12 กรกฎาคม 2019
The Sukosol Hotel, Bangkok
Ministry of Natural Resources and Environment

รายละเอียดการประชุม