การประชุม

2nd Workshop on Development of ASEAN Talent Mechanisms – TBC

01 สิงหาคม 2019
Bangkok, Thailand (TBC)
Ministry of Labour

รายละเอียดการประชุม

August (TBC)