การประชุม

2nd Building and Construction Working Group (BCWG)

14 - 15 สิงหาคม 2019
ASEAN Secretariat, Jakarta

รายละเอียดการประชุม