การประชุม

27th Senior Officials’ Meeting for the ASEAN Socio-Cultural Community (SOCA)

01 ตุลาคม 2019
Bangkok, Thailand

รายละเอียดการประชุม

October or November (tbc)

รายการประชุมย่อย