การประชุม

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26

15 - 16 พฤษภาคม 2019
Shangri-la, Chiang Mai
Ministry of Social Development and Human Security

รายละเอียดการประชุม