การประชุม

การประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่21 และการศึกษาดูงานทางวัฒนธรรม

17 - 18 พฤษภาคม 2019
Shangri-la, Chiang Mai
Ministry of Social Development and Human Security

รายละเอียดการประชุม