การประชุม

18th ASEAN Ministerial Meeting on Science, Technology and Innovation (AMMSTI-18) – TBC

07 - 11 ตุลาคม 2019
Singapore

รายละเอียดการประชุม

October – TBC