ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue : ACSDSD)

ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue : ACSDSD) เป็นศูนย์อาเซียนแห่งใหม่ที่ไทยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ในปลายปีนี้ โดยศูนย์แห่งนี้จะทำหน้าที่สนับสนุนการประสานงานกับองค์การต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ การจัดตั้ง ACSDSD ที่ประเทศไทยเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียน ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนให้ก้าวหน้า และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562