จากแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 สู่ 2025

จากแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 สู่ 2025
.
.
การดําเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 ได้บรรลุผลสําเร็จเป็นอย่างมาก อาทิ
.
– การยกเลิกภาษีศุลกากรนําเข้า
– การอํานวยความสะดวกทางการค้า
– การเปิดเสรีการค้าบริการที่สูงขึ้น
– การเปิดเสรีและอํานวยความสะดวกการลงทุน
– การลดขั้นตอนและการปรับความสอดคล้องของกรอบงานและนโยบายด้านกฎระเบียบ ตลาดทุน
– การอํานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
– การส่งเสริมการพัฒนากรอบนโยบายการแข่งขันในระดับภูมิภาค
– การคุ้มครองผู้บริโภคและทรัพย์สินทางปัญญา
– การส่งเสริมการเชื่อมโยง
– การลดช่องว่างการพัฒนา
– การสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก
.
อาเซียนตระหนักดีว่าการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง มีพลวัต เนื่องจากเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในบริบทดังกล่าว อาเซียนจึงได้ริเริ่มจัดทําการศึกษา 2 ฉบับสําหรับแผนงานประชาคมเศรษฐกิจ 2025 โดยในการจัดทําวิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้นําข้อเสนอแนะของผลการศึกษา 2 ฉบับที่จัดทําโดยสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (อีเรีย) สถาบันการต่างประเทศ เอส ราชารัตนัม (อาร์ซิส) และสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ไอเซียส) รวมทั้งข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ มาพิจารณาร่วมด้วย โดยมาตรการต่างๆ จะต้องนําไปสู่การสร้างอาเซียนที่มีการเชื่อมโยง มีความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรม รวมตัวกันในระดับสูงขึ้น และแข่งขันได้