สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา กทม. 10400
(662) 203 5000 ต่อ 14351, 14353
02 643 5223